a a a

Intrebări frecvente

Pentru întrebări referitoare la activitatea O.I.P.S.I. sau la fonduri structurale pe domeniul IT&C, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: fonduri@mcsi.ro.


Cine poate beneficia de finanţare din Fondurile Structurale destinate României în perioada 2007-2013 ?

Beneficiarii sunt instituţiile care aplică pentru finanţare şi implementează proiecte individuale sau scheme de grant cofinanţate prin Fondurile Structurale şi de Coeziune în cadrul unui Program Operaţional. Beneficiarii contractează lucrări şi servicii pentru implementarea proiectelor lor. În anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin care organizaţiile mai mici sau IMM-urile vor aplica pentru finanţare europeană.

Beneficiarii pot fi organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale (ONG-uri) sau parteneri din sectorul privat în funcţie de specificul domeniilor majore de intervenţie / operaţiunilor finanţate prin programul respectiv.

 


Ce alte documente indicative putem consulta pentru realizarea studiului de fezabilitate – Analiza financiară?

Pentru realizarea analizei financiare din cadrul studiului de fezabilitate , vă recomandăm să consultaţi, în afară de Documentul de lucru nr. 4 al CE - Orientări privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii şi Noul ghid al analizei cost-beneficiu în cazul proiectelor de investiţii din data de 16.06.2008 

 


Când vor putea fi depuse primele solicitări de finanţare?
După adoptarea Programelor Operaţionale de către Comisia Europeană, vor fi publicate Ghidurile Solicitantului şi vor fi lansate primele cereri de proiecte.

 


Ce este regula n+2/n+3?
Regula n+2/n+3 este o regulă valabilă la nivel de Program Operaţional. Pentru fondurile alocate în fiecare dintre anii perioadei 2007-2010 va funcţiona regula n+3, pentru toate Programele Operaţionale, iar pentru perioada 2011-2013 se va aplica regula n+2. Beneficiarii vor trebui să respecte strict termenele stabilite în proiectele proprii astfel încât Autorităţile de Management să poată încheia la timp (în anul n+3/n+2) cheltuirea şi decontarea banilor alocaţi la nivel de Program în anul n.

 


Ce rol are Autoritatea de Management?
Autoritatea de Management este organismul public care asigură gestionarea asistenţei financiare din instrumentele structurale.

 


Ce sunt cheltuielile eligibile?
Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului.

 


Ce sunt Fondurile Structurale?
Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale

 


Ce sunt Organismele Intermediare?
Organismele Intermediare reprezinta instituţiile care, prin delegare de atribuţii de la Autoritatile de Management implementează Axele Prioritare din Programele Operaţionale Sectoriale.

 


Există posibilitatea depunerii mai multor solicitări pentru fondurile structurale de către un singur potenţial beneficiar?
Da. Pot fi depuse mai multe solicitări pentru fondurile structurale, însă pentru proiecte diferite. În cadrul proiectelor finanţate în cadrul unei scheme de ajutor de stat de minimis, suma maximă ce poate fi acordată este de 200 000 Euro pe o perioada de 3 ani.

 


Există un model de cerere de finanţare care poate fi consultat?
Se va folosi o singură formă de cerere de finanţare pentru toate Programele Operaţionale, cerere care  este publicată pe site.

 


Suntem eligibili dacă avem deja conexiune internet?

În cazul în care conexiunea la internet pe care solicitantul o are la data depunerii proiectului sau pe care a avut-o în ultimele 12 luni este peste standardul minim finanţabil, conform contractului încheiat între firma şi furnizor, în specificaţiile furnizate în tabelul din Anexa 6 – „Cerinţe tehnice minime” la Ghidul solicitantului pentru operaţiunea 3.1.1, instituţia nu este eligibilă pentru finanţare nerambursabilă din Fonduri structurale în cadrul acestei operaţiuni.

Aceste specificaţii sunt:

 Cerinţe pentru internet broadband
 Capacitatea minima negarantată (minim finanţabil) 2048 kbps
 Capacitate maximă garantată (maxim finanţabil) 3072 kbps

 

Dacă instituţia solicitantă a avut conexiune internet în ultimele 12 luni sub standardul minim menţionat anterior, poate fi eligibilă pentru finanţare nerambursabilă din Fonduri structurale în cadrul acestei operaţiuni, cu respectarea tuturor regulilor de eligibilitate impuse prin Ghidul solicitantului şi documentaţia anexă pentru această operaţiune.

În cazul în care solicitantul a avut conexiune internet în ultimele 12 luni sub standardele menţionate în Anexa 6 – „Cerinţe tehnice minime”, acesta va completa Anexa 4a/4b si va anexa copia contractului prin care i-a fost furnizat acest serviciu.

 


Se pot achiziţiona computere second-hand în cadrul proiectului?

Cheltuielile legate de achiziţia de echipamente second-hand nu sunt eligibile pentru finanţare nerambursabilă din fonduri structurale în cadrul operaţiunii 3.1.1.

 


Pentru operaţiunea 3.1.1 ce reprezintă "suma maximă decontată în Lei" menţionată în dreptul echipamentelor din anexa 6 - Cerinţe tehnice minime?

Suma maximă decontată reprezintă suma maximă finanţabilă din Fonduri structurale pentru respectivul echipament în cadrul acestei operaţiuni. Mai concret, ea reprezintă 80% din valoarea eligibilă a echipamentului (în cazul IMM-urilor) şi 95% din valoarea eligibilă a echipamentului (pentru ONG-uri), restul cheltuielilor fiind suportate de beneficiar.

 


Ce oportunităţi de finanţare sunt pentru Persoanele Fizice Autorizate? Dar pentru Asociaţiile Familiale?

Atât Persoanele Fizice Autorizate cât şi Asociaţiile Familiale nu se încadrează ca solicitanţi eligibili pentru nici una din operaţiunile Axei prioritare 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.

 


Ce reprezintă întreprinderi partenere şi întreprinderi legate?

Conform Legii 346/2004, în funcţie de relaţia lor cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, pot exista 3 tipuri de întreprinderi: întreprinderi autonome, întreprinderi partenere şi întreprinderi legate. Fiecare tip este definit pe larg în prezenta lege.

 


În cadrul operaţiunii 3.1.1, dacă solicitantul are un website, se poate acoperi prin finanţare cheltuiala de dezvoltare prin programare a respectivului site?

În cazul în care solicitantul are deja un website la data depunerii proiectului, nu este posibilă finanţarea din Fonduri structurale a acestei activităţi.

 


Cum se calculează în cazul unui IMM numărul de calculatoare a căror cheltuială este eligibilă în cadrul operaţiunii 3.1.1?

Prin proiect se poate finanţa un număr maxim de 10 calculatoare.
În cazul IMM-urilor, numărul calculatoarelor solicitate trebuie să fie mai mic sau egal şi decât 50% din numărul mediu de angajaţi din ultimul an şi decât 50% din numărul de angajaţi din momentul depunerii proiectului.


Numărul maxim de calculatoare de care poate beneficia un IMM se calculează folosind următoarea aproximaţie:
a. în cazul în care partea fracţionară din numărul de calculatoare rezultat este mai mare sau egală de 0.5, rotunjirea se face la întregul superior;
b. în cazul în care partea fracţionară din numărul de calculatoare rezultat este mai mică de 0.5, rotunjirea se face la întregul inferior;

Ex: a. în cazul în care IMM-ul are un număr mediu de 11 angajaţi, numărul maxim de calculatoare ce pot fi finanţate se calculează astfel:

Nr. maxim calculatoare =11:2=5,5 ceea ce conduce prin rotunjire la un număr de maxim 6 calculatoare

 b. în cazul în care IMM-ul are un număr mediu de 4,2 angajaţi, numărul maxim de calculatoare ce pot fi finanţate se calculează astfel:

Nr. maxim calculatoare =4,2:2=2,1 ceea ce conduce prin rotunjire la un număr de maxim 2 calculatoare

 


O firmă care are în domeniul de activitate unul din codurile CAEN excluse de la finanţare, menţionate în Anexa 15 la Ghidul solicitantului, poate fi eligibilă pe operaţiunile Domeniului Major de Interenţie 3 – „Dezvoltarea eEconomiei”?

Firma respectivă poate fi eligibilă, cu condiţia să nu desfăşoare pe perioada implementării proiectului activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute în Anexa 15. 

 


Ce se intâmplă în momentul în care proiectele înscrise până la data limită nu acoperă bugetul alocat? În ce condiţii se poate prelungi data limită pentru depunerea cererilor de proiecte?
În cazul în care până la data închiderii unui apel de proiecte nu se acoperă bugetul alocat apelului se are în vedere demararea măsurilor necesare pentru evaluarea posibilităţii lansării unui nou apel de proiecte pe acea operaţiune. Nu se pot prelungi datele limită pentru depunerea proiectelor în cadrul unor apeluri de proiecte deja lansate.

 


Cum se poate realiza achiziţionarea de către solicitant a drepturilor de proprietate intelectuală asupra versiunii livrate a aplicaţiei software customizate pentru care se solicită finanţare?

Precizăm că nu este vorba despre drepturile morale ce fac parte din conţinutul dreptului de autor (aşa cum sunt ele prevăzute în Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare), ci de drepturile patrimoniale ale acestuia, care pot face obiectul unor tranzacţii.

 


Realizarea unui DataCenter poate fi activitate eligibilă pentru finanţare în cadrul unui proiect pe operaţiunile Domeniului Major de Interenţie 3 – „Dezvoltarea eEconomiei”?
Echipamentele TIC achiziţionate în cadrul proiectului servesc la operarea aplicaţiei informatice şi la stocarea datelor la nivel de back-office, proporţional cu necesităţile de stocare.
Menţionăm că toate echipamentele trebuie însoţite de justificări în cadrul documentaţiei de proiect. Soluţia informatică şi echipamentele aferente vor face obiectul unui proiect tehnic în cadrul Anexei 6 – „Planul de afaceri”, document ataşat Cererii de finanţare. În cadrul procesului de evaluare, în urma verificării tehnico-economice, anumite cheltuieli din cadrul proiectului pot fi trecute în categoria cheltuielilor neeligibile dacă se constată că nu sunt relevante pentru proiect.