a a a

Dicţionar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A


Autoritatea de management este organismul public care asigură gestionarea asistenţei financiare din instrumentele structurale. Se constituie o autoritate de management pentru cadrul de sprijin comunitar şi câte o autoritate de management pentru fiecare program operaţional, precum şi autorităţi de management pentru iniţiativa comunitară INTERREG.

Autoritatea de plată reprezintă organismul care elaborează şi înaintează cererile de plată către Comisia Europeană şi primeşte de la aceasta sumele aferente fondurilor structurale şi Fondului de coeziune.

^ sus

B


Beneficiarul final este organismul sau societatea comercială cu capital public ori privat, responsabil/responsabilă cu execuţia proiectelor sau a măsurilor finanţate.

Bucla locală - circuitul fizic dintre punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenţă al abonatului şi repartitorul principal dintr-o reţea publică de telefonie fixă sau un element echivalent dintr-o reţea publică de comunicaţii; circuitul fizic poate fi realizat printre altele, prin fire metalice, cablu coaxial, fibra optică.

^ sus

C


Comitetul de monitorizare - este organismul care asigură coordonarea instrumentelor structurale, precum şi urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei comunitare, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie. Se constituie un comitet de monitorizare pentru cadrul de sprijin comunitar şi câte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operaţional.

CRM – Customer Relationship Management – se referă la metodele şi tehnologiile folosite de către companii pentru administrarea relaţiilor cu clienţii;

^ sus

D


De minimis – Acesta este pragul sub care cerinţele Regulilor pentru ajutorul de stat nu se aplică. Pragul de minimis se referă la schemele care furnizează ajutor pentru afaceri sub 200 000 euro pentru o perioadă de 3 ani. De minimis nu se referă la proiecte – se referă la totalul tuturor ajutoarelor publice pentru societatea în cauză, indiferent de sursă. Dacă ajutorul total primit de o societate este mai mare decât pragul, atunci se aplică regulile ajutorului de stat.

^ sus

E


e-administration - componentă a eGovernment la nivel local - primăria, prefectura, consiliul local, ce gestionează resursele locale, taxele şi impozitele, deciziile şi alte informaţii pentru transparentizarea si debirocratizarea instalaţiilor locale în slujba concetăţeanului contribuabil.

e-procurement - achiziţii în sistem electronic/digital, de exemplu e-licitatie.ro.

e-health – se referă la sfera serviciilor ce înglobează medicina/serviciile referitoare la sănătatea publică şi tehnologia informaţiei: fişe medicale electronice, telemedicina, baze de date conţinând informaţii din cercetarea şi practica în medicină.

ERP – Enterprise resource planning – sistem ce integrează toate datele şi procesele unei organizaţii într-un singur sistem unificat. Un ERP tipic foloseşte mai multe componente hardware şi software pentru a obţine integrarea. Un element de bază îl constituie existenţa unei baze de date unificate pentru mai multe module ale sistemului.

^ sus

F


FEADR - Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala.

FEOGA - Fondul European pentru Orientare şi Garantare Agricolă.

FEP - Fondul European pentru Piscicultură.

Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijină investiţii în domeniul infrastructurii de transport şi mediu.

Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale:

a) Fondul european pentru dezvoltare regională este fondul structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii;

b) Fondul social european este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare a resurselor umane.

^ sus

G


GIS – Geographical Information System – Sistem Geografic de Informaţii – sistem ce cuprinde baze de date corelate între ele şi relaţionate geografic, fiind reprezentate de obicei sub forma unor hărţi.

^ sus

I


IMM - Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:

a) microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

b) întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

c) întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Instrumente structurale - denumesc fondurile structurale şi fondul de coeziune luate în ansamblu.

Internet - reţeaua globală compusă din milioane de reţele de calculatoare interconectate.

ISP – Internet Service Provider – Furnizor de servicii Internet;

^ sus

O


ONG - organizaţie non-guvernamentală

Organismele Intermediare sunt instituţiile desemnate de autorităţile de management şi/sau de autoritatea de plată care, prin delegare de atribuţii de la acestea, implementează măsurile din programele operaţionale. Delegarea de atribuţii către organismul intermediar şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe bază de acord/protocol. Autorităţile de management şi/sau autoritatea de plată rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale.

^ sus

P


Planul Naţional de Dezvoltare este documentul de planificare strategică şi programare financiară, care are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi socială a ţării pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene, respectiv realizarea coeziunii economice şi sociale.

Portal web - un site ce furnizează informaţii personalizate vizitatorilor; portalurile oferă utilizatorilor servicii din mai multe surse;

Programele operaţionale sunt documente aprobate de Comisia Europeană pentru implementarea acelor priorităţi sectoriale şi/sau regionale din Planul Naţional de Dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul National Strategic de Referinţă.

Programul complement reprezintă documentul elaborat de autoritatea de management pentru detalierea implementării măsurilor programului operaţional sectorial sau regional.

^ sus

R


Reţea de comunicaţii electronice - sistemele de transmisie precum şi orice alte resurse, care permit transportul semnalelor prin fir, radio, fibră optică sau orice alte mijloace electromagnetice.

^ sus

S


Semnătură electronică – reprezintă date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare. (în conformitate cu Legea privind semnătura electronică nr. 455/2001);

Serviciu de comunicaţii electronice - un serviciu, furnizat de regulă contra cost care constă în transportul semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice, inclusiv serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de transmisie prin reţelele utilizate pentru comunicaţii audiovizuale

SMIS - Single Management Information Sistem = Sistem Unic de Management a Informaţiilor - este un sistem informatic naţional, în sprijinul organismelor naţionale pentru implementarea Cadrului Strategic Naţional de Referinţă.

Societatea informaţională - este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă principală, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sunt tehnologii de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – un mediu de existenţă a omului.

Spam – Legea comerţului electronic (Legea nr. 365/2002) nu defineşte spam – ul, dar se poate deduce că acesta reprezintă acea comunicare comercială nedorită transmisă prin intermediul poştei electronice. În legea menţionată prin comunicare comercială se înţelege orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii reglementate; nu constituie prin ele însele comunicări comerciale următoarele: informaţiile permiţând accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresă de poştă electronică, comunicările legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terţ independent faţă de persoana în cauză, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit.

^ sus

T


Telecentru - spaţiul pus la dispoziţia publicului, în cadrul căruia se furnizează accesul la o reţea publică de telefonie, la un punct fix, astfel încât utilizatorii finali să poată iniţia şi primi apeluri telefonice locale, naţionale şi internaţionale, comunicaţii prin fax şi comunicaţii de date la o rată de transfer suficienta pentru a permite accesul funcţional la Internet.

TIC = ITC - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor

^ sus

Z


 

^ sus