a a a

Legislaţie

  Hotarare privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala,

Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020

 

Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171203 

 

        Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii inovative 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/172567

 

Regulamentul Comisiei (CE) nr.68/2001 din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de stat pentru formare profesionala, cu modificările ulterioare

Regulamentul Comisiei (CE) nr.1628/2006 din 24 octombrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului CE ajutoarelor de stat naţionale pentru investiţii regionale

Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999

Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 care stipulează prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare

Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de minimis

Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1783/1999

Hotărâre nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

Hotărâre nr. 1306 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

Hotărâre nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Lege nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 

Lege nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Ordin nr. 724 din 13 martie 2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 3.1.1, 3.3.1 şi 3.3.2 din cadrul POS CCE 2007-2013 

Ordin nr. 1969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

Ordin nr. 632 din 4 martie 2008 privind aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea accesului la broadband şi la serviciile conexe, aferentă operaţiunii 3.1.1, din cadrul POS CCE 2007-2013  

ORDIN pentru modificarea schemei "Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea accesului la broadband şi la serviciile conexe", aferentă operaţiunii 3.1.1 "Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe", domeniul major de intervenţie 3.1 "Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei", axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", aprobată prin Ordinul nr. 632/2008 al ministrului economiei şi finanţelor
Ordin nr. 1752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene 

Ordonanţă nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern şi financiar preventiv

Ordonanţă nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător  

Ordonanţă nr. 26 din 30 ianuarie 2000  cu privire la asociaţii şi fundaţii

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Ordin nr. 2548 din 25 august 2009 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 

Ordonanţă nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare 

Hotarârea nr.457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale 

Ordonanţă de urgenţă nr. 34 din 19 iulie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Lege nr. 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale    

Lege nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare
Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare    
Ordin nr. 2159 din 11 iulie 2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 25 iulie 2008, pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de servicii de consultanţă şi instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investiţii în domeniul e-economiei", aferentă operaţiunilor 3.3.1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicaţii electronice pentru afaceri" şi 3.3.2 "Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri", domeniul major de intervenţie 3.3 "Susţinerea e-economiei", Axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 2007-2013  

 Ordin nr. 2229 din 22 iulie 2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat "Ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei", aferentă operaţiunilor 3.3.1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicaţii  electronice pentru afaceri" şi 3.3.2 "Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri", domeniul major de intervenţie 3.3 "Susţinerea e-economiei", Axa prioritară 3 "Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 2007-2013, modificat prin Ordinul nr. 1193 din 12 iunie 2009  
Ordin nr. 2241 din 22 iulie 2008 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 “Susţinerea conectării şcolilor la broadband”, domeniul major de intervenţie 3.1 „Susţinerea utilizării Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa Prioritară 3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013 

 

Document de lucru nr. 4 al CE - Orientări privind metodologia de realizare a analizei Costuri-beneficii